ថ្ងៃព្រហស្បត៌ ទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
Article ads (bottom)

ច្បាប់

# លេខ ចំណងជើង ទាញយក
001 ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និងតុលាការ 219
002 ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​អនុវត្ត​​ក្រម​រដ្ឋប្ប​វេណី។ 202
003 ច្បាប់ ស្តីពីសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ 188
004 បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធ និងអាករ 167
005 ច្បាប់ សី្តពី ទូរគមនាគមន៍ 161
006 ច្បាប់ ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦ ៖ ច្បាប់ និងបញ្ញត្តិ 477
007 ច្បាប់ស្តីពី​គយ 180
008 ច្បាប់ស្តីពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌ 176
009 ច្បាប់ស្តីពីស្ថិតិ 194
010 ច្បាប់ស្តីពី សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម 178
011 ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល 200
012 ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង 154
013 ច្បាប់​សី្តពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ (២០១៥) 187
014 ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក 307