ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
Article ads (bottom)

អំពី PA News

PA News ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី​១ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បី​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ទាន់​ហេតុការណ៍​​​នៅ​ជុំវិញ​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​រួមមានព័ត៌មាន​​នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌ សុខភាព ច្បាប់ ចំណេះដឹង​ និង​ព័ត៌មានផ្សេងៗ​ទៀត​ ព្រមទាំង​ព័ត៌មាន​ជុំវិញ​ពិភពលោក​​ទៅ​កាន់មិត្ត​​អ្នកអាន។  PA News បញ្ជូន​​ព័ត៌មាន​ទាំង​នេះ​ទៅ​កាន់​ទូរស័ព្ទ​ដៃ Smart Phone របស់​លោក អ្នក តាម​រយៈ​កម្មវិធី​  Mobile Apps (Android +iOS)។